NOTA LEGAL


Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'associació Coreixample amb CIF: G60511847, inscrita en el Llibre d'Associacions empresarial, en el tom 4, foli 84, amb data 25 gener 1994 nombre d'expedient 08/06/94. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.coreixample.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a CorEixample, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Coreixample o a tercers.

CorEixample no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de Coreixample. Amb els límits establerts a la llei, CorEixample no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de Coreixample estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de Coreixample poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Coreixample o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Coreixample.

Així mateix, per accedir als serveis que CorEixample ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Coreixample amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en Carrer Consell de Cent, 352, baixos Interior Barcelona, o bé, enviar un correu electrònic a info@coreixample.com

 

Propietat intelectual

Els continguts subministrats per CorEixample, estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Coreixample o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, CorEixample no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-CorEixample tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a Coreixample als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

CorEixample ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, CorEixample no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos CorEixample declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.

CorEixample es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Coreixample les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i / o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús del web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

CorEixample no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat a risc i ventura exclusiva de l'usuari. CorEixample no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de CorEixample com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de Coreixample. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Coreixample són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per CorEixample, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de Coreixample l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Coreixample.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Cercador d'Associats del Cor

Enllaços d'interès