Coreixample

Coreixample
Notícies

Bases legales promoció 2x1 Cinemes Girona

14 de març de 2023

PRIMERA.- ORGANITZADOR

Coreixample, amb domicili fiscal al carrer Consell de Cent núm. 352, baixos, 08009 Barcelona i amb CIF nº G60511847, convoca una promoció dins de la campanya de Vals Coreixample, adreçat al públic general per promocionar l’activitat comercial d’establiments concrets associats a l’eix Comercial Coreixample.

 

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

La present promoció es durà a terme entre les persones que portin cinc tiquets de com a mínim cinc euros de despesa en cadascun d’ells.

 

TERCERA.- OBJECTIU DEL SORTEIG

Coreixample convoca la present promoció, amb l’objectiu de fomentar la compra i consum per part de les veïnes en els comerços del barri associats a l’eix Coreixample.

 

QUARTA.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar, exclusivament, majors de 18 anys (amb data de la realització del sorteig)

El període de participació comença l’1 d’abril de 2023 i acaba el 30 d’abril de 2023.

Imprescindible entregar els tiquets de les compres realitzades per poder obtenir el val de la promoció.

Incompatibilitat: No podran participar en el sorteig els propietaris, familiars del titular o empleats dels establiments participants en la promoció, així com tampoc els empleats de Coreixample.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions de Coreixample quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció.

 

CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en la promoció, caldrà portar a l’oficina de Coreixample, cinc tiquets de com a mínim cinc euros de despesa en cadascun d’ells i, aleshores, se’ls canviarà per un val de promoció per entrades 2x1 a Cinemes Girona.

Aquest es durà a terme entre l’1 d’abril de 2023 i el 30 d’abril de 2023, per canviar els tiquets s’haurà de tenir en compte els horaris d’obertura de l’oficina Coreixample, que són de dilluns a divendres de 9.30 a 15.30, en cas que tots siguin laborables.

 

SISENA.- DATA DE LA PROMOCIÓ

De l’1 d’abril de 2023 al 30 d’abril de 2023

SETENA.- VALS DE PROMOCIÓ

Coreixample es farà càrrec del cavi de tiquets de compra pels vals de promoció.

El val no es podrà bescanviar per cap altre element, ni en efectiu ni en espècie a petició dels guanyadors/es.

Coreixample es reserva el dret de modificar el premi per un altre d’igual o superior valor, de considerar-se necessari, comprometent-se a publicar-ho al seu web www.coreixample.com

 

VUITENA.- ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DEL

VAL DE PROMOCIÓ

Els/Les possibles participants hauran de desplaçar-se fins a les oficines de Coreixample entre l'1 d'abril de 2023 i el 30 d'abril de 2023 per canviar els tiquets. S'haurà de tenir en compte els horaris d'obertura de l'oficina Coreixample, que són de dilluns a divendres de 9.30 a 15.30, en cas que tots siguin laborables.

Coreixample, prèvia verificació de l'acompliment dels requisits de participació lliurarà el/s val/s de promoció amb les instruccions descrites amb anterioritat.

En el cas que els possibles participants no canviïn els tiquets abans de l'últim dia d'abril on les oficines estiguin obertes, no s'acceptarà posteriorment aquests tiquets per canviar-los per vals de promoció i perdrà, així, automàticament els seus drets a aquests.

 

NOVENA.- FISCALITAT

Als premis de la present promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres disposicions concordants.

 

DESENA.- VERACITAT DE LES DADES

Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin falses, els premis que els haurien correspost seran atribuïts a Coreixample, sense possibilitat de cap mena de reclamació.

 

ONZENA.- DADES DE CARÀCTER

PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Coreixample informa que les dades personals facilitades pel guanyador d’aquest sorteig seran incorporades a un fitxer temporal amb la finalitat de fer-li lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a aquests premis, al qual els guanyadors hi consenten expressament mitjançant la seva participació en l’esmentada promoció.

En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant remissió de comunicació escrita acompanyada del seu DNI a Associació de Comerciants i Professionals Coreixample, C/Consell de Cent, 352 baixos, 08009 Barcelona o per correu electrònic a [email protected]

No obstant això, hem d’advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicades per tal de complir amb la legislació vigent.

 

DOTZENA.- RECLAMACIONS

El període de reclamació sobre la promoció finalitzarà transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de finalització d’aquesta, segons s’estableix al punt 10 de les presents bases.

 

TRETZENA.- RESPONSABILITATS ALIENES

En cap cas Coreixample serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat o empresa amb la qual aquesta ha col·laborat per dur a terme la present promoció, col·labori, presti al beneficiari com a conseqüència del val lliurat. La responsabilitat de Coreixample queda limitada, en exclusiva, al lliurament de vals segons es troba contemplada en aquestes.

Així mateix, el beneficiari haurà de dirigir-se directament al comerç organitzador en el cas que aquests presentessin qualsevol tara o defecte de fabricació.

 

CATORZENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I

SUSPENSIÓ DE LA PROMOCIÓ

Coreixample es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar la present promoció a qualsevol moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau.

 

QUINZENA.- DIPÒSIT

Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web de Coreixample: www.coreixample.com

 

SETZENA.- JURISDICCIÓ

Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant Coreixample  com els/les participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

 

 

Barcelona, 14 de març de 2023

Els nostres socis

Llibreria Jaimes
Prat Educaciò
Santa Martha
Atrezzo
Farmacia Carles Riba
Frantoi Redoro 100% Italiano Gourmet
Audenis
Carregant...
x
X