Coreixample

Coreixample
Notícies

Bases Legals Sorteig Cor de Vi

11 d'octubre de 2023

PRIMERA.- ORGANITZADOR

Coreixample, amb domicili fiscal al carrer Consell de Cent núm. 352, baixos, 08009 Barcelona i amb CIF núm. G60511847, convoca un sorteig dins del marc de la 1a Fira del Vi la Gastronomia de la Dreta de l’Eixample “Cor de Vi”, adreçat al públic general per promocionar l’activitat comercial d’establiments concrets associats a l’eix Comercial Coreixample.

 

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present sorteig es durà a terme a través de la xarxa social Instagram, entre les persones que segueixin la pàgina @coreixample, facin un m’agrada a la publicació de la campanya, i facin un comentari mencionant a altres usuaris.

 

TERCERA.- OBJECTIU DEL SORTEIG

Coreixample convoca el present sorteig, de caràcter gratuït, anomenat Sorteig Cor de Vi, amb l’objectiu de fomentar la venda dels comerços dins del sector del Vi adherits a Coreixample i promocionar una Fira al carrer per a tota la població, en concret els veïns del barri, amants del vi i la gastronomia, a més d’acostar les experiències enològiques.

 

QUARTA.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar, exclusivament, majors de 18 anys (a data 12 d’octubre de 2023)

El període de participació comença el 12 d’octubre i acaba el 16 d’octubre de 2023.

Imprescindible seguir el perfil de @coreixample a Instagram, fer m’agrada a la publicació i mencionar a un usuaris per poder entrar al sorteig.

Incompatibilitat: No podran participar en el sorteig els propietaris, familiars directes del titular o empleats dels establiments participants en el sorteig, així com tampoc els empleats de Coreixample.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions de Coreixample quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig.

 

CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Per participar en el sorteig, caldrà seguir a Coreixample a Instagram, fer m’agrada a la publicació i mencionar a un usuari en l’interval de 12 d’octubre i el 16 d’octubre de 2023.

Després, es farà el recompte de totes les participacions i es farà el sorteig a través de l’app “sorteos” i sortirà un únic guanyador. Aquest guanyador haurà de recollir els el mateix dia que se celebra la Fira, és a dir, el dissabte 21 d’octubre de 2023, a l’Espai on se celebra, a la plaça d’entre el carrer Girona i el carrer Consell de Cent. Aquest rebrà un lot de productes dels associats a Coreixample que participen a la Fira. En cas de no poder concordar amb dates i/o horaris, el guanyador haurà de comunicar-ho a Coreixample amb anterioritat, ja que es reserva el dret de poder tornar a fer el sorteig si no es recull alguna de les condicions anteriors.

 

SISENA.- DATA DEL SORTEIG

El sorteig serà efectuat el dilluns dia 16 d’octubre de 2023

Coreixample es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig. En aquest cas, ho publicarà al seu lloc web.

 

SETENA.- PREMIS

Coreixample un lot de productes relacionats amb el món del vi i la gastronomia per gentilesa dels associats que participen a la Fira. El premi és personal i intransferible i no podrà bescanviar per cap altre element, ni en efectiu ni en espècie a petició dels guanyadors/es.

La persona guanyadora haurà de comunicar a l'organització l’horari de recollida de la devolució del bescanvi, per així poder coincidir amb els horaris d’obertura del local de Coreixample.

Coreixample es reserva el dret de modificar el premi per un altre d’igual o superior valor, de considerar-se necessari, comprometent-se a publicar-ho al seu web www.coreixample.com

 

VUITENA.- GUANYADORS

El guanyador serà escollit a través de l’app “sorteos” d’instagram de forma totalment justa i aleatòria.

El present sorteig comptarà amb un únic guanyador i es comunicarà a través del perfil d’instagram l’usuari del premiat.

 

NOVENA.- ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

Els/les guanyador/es haurà de contactar, via Instagram, correu electrònic o telèfon amb Coreixample ([email protected] o els telèfons 646331147 - 934871243) indicant que ha sortit guanyador, que accepta el premi i facilitant nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.

Coreixample, prèvia verificació de l’acompliment dels requisits de participació, de les dades aportades pel guanyador/a, acordarà amb el/la guanyador/a data, hora i lloc per al lliurament del premi.

En cas que el/la guanyador/a no reculli el premi en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest, passant a disposició de Coreixample.

 

DESENA.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI

Coreixample comunicarà a través dels seus webs i de les seves xarxes socials els guanyadors del sorteig, i l’afortunat haurà de recollir el  lot sortejat a l’espai on se celebra la Fira, a la plaça d’entre el carrer Girona i el carrer Consell de Cent.

 

ONZENA.- FISCALITAT

Als premis de la present promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres disposicions concordants.

 

DOTZENA.- DRETS D’IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La persona guanyadora accepta i autoritza que el seu nom i cognoms; imatge i premi obtingut puguin aparèixer al web oficial de Coreixample (www.coreixample.com). Igualment, accepten i autoritzen aparèixer a les xarxes socials de Coreixample, a fi d’informar i fer públic el resultat del sorteig dut a terme, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi.

El participant accepta, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, continguts i comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris al web i xarxes de Coreixample.

La participació en el sorteig constitueix, doncs, una autorització gratuïta per a la inclusió de les imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el seu cas se’n derivin i, per tant, la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol mitjà o format, actuals o futurs i modalitat d’explotació, en tots els idiomes i països del món.

 

TRETZENA.- VERACITAT DE LES DADES

Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin falses, els premis que els haurien correspost seran atribuïts a Coreixample, sense possibilitat de cap mena de reclamació.

 

CATORZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Coreixample informa que les dades personals facilitades pel guanyador d’aquest sorteig seran incorporades a un fitxer temporal amb la finalitat de fer-li lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a aquests premis, al qual els guanyadors hi consenten expressament mitjançant la seva participació en l’esmentat sorteig.

Aquestes dades seran tractades en tot moment amb total confidencialitat i seguretat, en ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran destruïts una vegada que finalitzi el present sorteig.

En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant remissió de comunicació escrita acompanyada del seu DNI a Associació de Comerciants i Professionals Coreixample, C/Consell de Cent, 352 baixos, 08009 Barcelona o per correu electrònic a [email protected]

No obstant això, hem d’advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicades per tal de complir amb la legislació vigent.

 

QUINZENA.- RECLAMACIONS

El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de publicació del número premiat.

 

SETZENA.- RESPONSABILITATS ALIENES

En cap cas Coreixample serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat o empresa amb la qual aquesta ha col·laborat per dur a terme el present sorteig, col·labori, presti al guanyador  com a conseqüència del premi lliurat. La responsabilitat de Coreixample queda limitada, en exclusiva, a la publicació del resultat del sorteig segons es troba contemplada en aquestes bases i al lliurament del premi a les persones agraciades pel mateix.

Així mateix, el/la guanyador/a haurà de dirigir-se directament enfront al proveïdor dels premis en el cas que aquests presentessin qualsevol tara o defecte de fabricació.

 

DISETENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG

Coreixample es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present sorteig a qualsevol moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau.

 

DIVUITENA.- DIPÒSIT

Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web de Coreixample: www.coreixample.com

 

DINOVENA.- JURISDICCIÓ

Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant Coreixample  com els/les participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

Barcelona, dimecres 11 d’octubre de 2023

Els nostres socis

Hotel Catalonia Eixample 1864
Orfinca
Ramen Bcn
La Informal Hamburguesas
Cedipte - Psicologia
Rotulos Antiguos® - Antiche Insegne®
Ferran Xarcuteria Selecta
Carregant...
x
X