Coreixample

Coreixample
Notícies

Bases legals SORTEIG TORNA FELIÇ!

19 de setembre de 2023

PRIMERA.- ORGANITZADOR

Coreixample, amb domicili fiscal al carrer Consell de Cent núm. 352, baixos, 08009 Barcelona i amb CIF núm. G60511847, convoca un sorteig dins de la campanya de Tradicions i Cultura Coreixample, amv el nom de “TORNA FELIÇ”, adreçat als clients dels establiments del barri per promocionar l’activitat comercial d’establiments concrets associats a l’eix Comercial Coreixample.

 

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present sorteig es durà a terme a la ciutat de Barcelona, entre totes aquelles persones (majors de 18 anys) que hagin realitzat una compra en algun dels establiments associats a l’eix Coreixample que participen del sorteig.

 

TERCERA.- OBJECTIU DEL SORTEIG

Coreixample convoca el present sorteig, de caràcter gratuït, anomenat “TORNA FELIÇ”, amb l’objectiu de fomentar les compres al comerç de proximitat.

 

QUARTA.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Podran participar, exclusivament, majors de 18 anys (a data 16 de setembre de 2023)
 • El període de participació comença el 16 de setembre de 2023 i acaba el 2 d’octubre de 2023.
 • Imprescindible efectuar una compra en un comerç associat a l’Eix Comercial Coreixample dels que participen al sorteig perquè aquest establiment lliuri la butlleta de participació.
 • Incompatibilitat: No podran participar en el sorteig els propietaris, familiars del titular o empleats dels establiments participants en el sorteig, així com tampoc els empleats de Coreixample.
 • La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions de Coreixample quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig.

 

CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

 • Per participar en el sorteig, caldrà fer una compra, entre 16 de setembre de 2023 i acaba el 2 d’octubre de 2023, en qualsevol dels establiments associats a Coreixample.
 • Consulta tots els establiments associats al següent enllaç: https://www.coreixample.com/cat/noticia/128516-sorteig-torna-felic-128516
 • Després de realitzar una compra, el comerç lliurarà una butlleta de participació per entrar en el sorteig, sense establiment d’un import mínim per cada acció de compra.
 • La butlleta compta amb un nº identificador únic.
 • La butlleta guanyadora serà coneguda a través del sorteig que realitzi l’equp de tècnic de Coreixample.
 • És imprescindible conservar el tiquet de compra per a la seva presentació si aquesta resulta premiada.
 • Posteriorment, Coreixample entregarà un val de compra pel matix valor que hagi gastat en el moment de la participació (amb un màxim de 150€) per a gastar en qualsevol dels comerços participants.

 

SISENA.- DATA DEL SORTEIG

El sorteig serà efectuat el dilluns dia 2 d’octubre de 2023

Coreixample es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig. En aquest cas, ho publicarà al seu lloc web.

 

SETENA.- PREMIS

Coreixample sortejarà un premi consistent en un vals de compra de valor del que hagi gastat prèviament en el moment d’efectuar el sorteig bescanviables fins el dia 13 d’octubre de 2023 a qualsevol dels establiments associats de l’Eix Coreixample que hagi participat en el sorteig; en cas que hagués gastat més de 150€ en la compra, només s’efectuarà el val d’aquest mateix valor.  El premi és personal i intransferible i no podrà bescanviar per cap altre element, ni en efectiu ni en espècie a petició dels guanyadors/es.

Coreixample es reserva el dret de modificar el premi per un altre d’igual o superior valor, de considerar-se necessari, comprometent-se a publicar-ho al seu web www.coreixample.com

 

VUITENA.- GUANYADORS

El guanyador serà escollit a través d’un sorteig efectuat per l’equip de tècnics de Coreixample, de forma totalment justa i aleatòria.

El present sorteig comptarà amb un únic guanyador i es comunicarà a través de les dades personals que haurà compartit el participant a través de la butlleta participant del sorteig.

 

NOVENA.- ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

 • El/la propietari/propietària del número guanyador serà contactat, via correu electrònic o telèfon amb Coreixample indicant que disposa del numero guanyador, que accepta el premi i facilitant nom i cognoms, DNI, telèfon i adreça de correu electrònic.
 • Coreixample, prèvia verificació de l’acompliment dels requisits de participació, de les dades aportades pel guanyador/a i de la presentació de la butlleta, acordarà amb el/la guanyador/a data, hora i lloc per al lliurament del premi.
 • En cas que el/la guanyador/a no reculli el premi en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest, passant a disposició de Coreixample.
 • En cas que es generés alguna despesa per l’enviament del premi (si s’escau) correria a càrrec del guanyador/a.

 

DESENA.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI

Coreixample comunicarà a través dels seus webs i de les seves xarxes socials els guanyadors del sorteig, i l’afortunat haurà de recollir el val a Aragó 317.

 

ONZENA.- FISCALITAT

Als premis de la present promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres disposicions concordants.

 

DOTZENA.- DRETS D’IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La persona guanyadora accepta i autoritza que el seu nom i cognoms; imatge i premi obtingut puguin aparèixer al web oficial de Coreixample (www.coreixample.com). Igualment, accepten i autoritzen aparèixer a les xarxes socials de Coreixample, a fi d’informar i fer públic el resultat del sorteig dut a terme, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi.

El participant accepta, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, continguts i comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris al web i xarxes de Coreixample.

La participació en el sorteig constitueix, doncs, una autorització gratuïta per a la inclusió de les imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el seu cas se’n derivin i, per tant, la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol mitjà o format, actuals o futurs i modalitat d’explotació, en tots els idiomes i països del món.

 

TRETZENA.- VERACITAT DE LES DADES

Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin falses, els premis que els haurien correspost seran atribuïts a Coreixample, sense possibilitat de cap mena de reclamació.

 

CATORZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Coreixample informa que les dades personals facilitades pel guanyador d’aquest sorteig seran incorporades a un fitxer temporal amb la finalitat de fer-li lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a aquests premis, al qual els guanyadors hi consenten expressament mitjançant la seva participació en l’esmentat sorteig.

Aquestes dades seran tractades en tot moment amb total confidencialitat i seguretat, en ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran destruïts una vegada que finalitzi el present sorteig.

En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant remissió de comunicació escrita acompanyada del seu DNI a Associació de Comerciants i Professionals Coreixample, C/Consell de Cent, 352 baixos, 08009 Barcelona o per correu electrònic a [email protected]

No obstant això, hem d’advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicades per tal de complir amb la legislació vigent.

 

QUINZENA.- RECLAMACIONS

El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de publicació del número premiat.

 

SETZENA.- RESPONSABILITATS ALIENES

En cap cas Coreixample serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat o empresa amb la qual aquesta ha col·laborat per dur a terme el present sorteig, col·labori, presti al guanyador  com a conseqüència del premi lliurat. La responsabilitat de Coreixample queda limitada, en exclusiva, a la publicació del resultat del sorteig segons es troba contemplada en aquestes bases i al lliurament del premi a les persones agraciades pel mateix.

Així mateix, el/la guanyador/a haurà de dirigir-se directament enfront al proveïdor dels premis en el cas que aquests presentessin qualsevol tara o defecte de fabricació.

 

DISETENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG

Coreixample es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present sorteig a qualsevol moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau.

 

DIVUITENA.- DIPÒSIT

Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web de Coreixample: www.coreixample.com

 

DINOVENA.- JURISDICCIÓ

Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant Coreixample  com els/les participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

 

Barcelona, divendres 16 de setembre de 2023

Els nostres socis

Llibreria Documenta
Mercadona
Audrey Bcn
Grupo Omsa
Gegants i Geganters de La Pedrera
Artur Ramon Art
La Taverna de l'Eixample
Carregant...
x
X