Coreixample

Coreixample
Noticias

Bases legales sorteo de fotografía Fira Modernista y del Comercio de Barcelona

31 de mayo de 2024

PRIMERA.- ORGANITZADOR

Coreixample, amb domicili fiscal al carrer Aragó núm. 317, 08009 Barcelona i amb CIF núm. G60511847, convoca un sorteig dins del marc de la 18a Fira Modernista i del Comerç de la Dreta de l’Eixample, adreçat al públic general per promocionar la Fira.

SEGONA.- ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present concurs es durà a terme a través de la xarxa social Instagram, entre les persones que segueixin pengin la fotografia i posin el hashgtag #firamodernistabcn2024

TERCERA.- OBJECTIU DEL CONCURS

Coreixample convoca el present sorteig, de caràcter gratuït amb l’objectiu de promocionar una Fira al carrer per a tota la població.

QUARTA.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Podran participar, exclusivament, majors de 18 anys.

El període de participació comença el 24 de maig i acaba el 2 de juny del 2024.

Imprescindible escriure el hashgtag #firamodernistabcn2024 per poder entrar al concurs.

Incompatibilitat: No podran participar en el concurs els propietaris, familiars directes del titular o empleats dels establiments participants en el sorteig, així com tampoc els empleats de Coreixample.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions de Coreixample quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs.

CINQUENA.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ

Es farà un recopilatori de totes les participacions i es seleccionaran les 20 millors fotografies. Després un jurat, el qual estarà format per persones expertes del sector, escollirà el guanyador/a. Aquest guanyador obtindrà una ampolla de cava de la Fira, un pack de merxandasing de Coreixample i una càmera instax mini 90 pro fujifilm.

SISENA.- DATA DEL CONCURS

El sorteig serà efectuat el 7 de juny del 2024.

Coreixample es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del concurs. En aquest cas, ho publicarà al seu lloc web.

SETENA - ACCEPTACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI

Els/les guanyador/es haurà de contactar, via Instagram, correu electrònic o telèfon amb Coreixample ([email protected] o els telèfons 646331147 - 934871243) indicant que ha sortit guanyador, que accepta el premi i facilitant nom i cognoms, telèfon i adreça de correu electrònic.

Coreixample, prèvia verificació de l’acompliment dels requisits de participació, de les dades aportades pel guanyador/a, acordarà amb el/la guanyador/a data, hora i lloc per al lliurament del premi.

En cas que el/la guanyador/a no reculli el premi en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest, passant a disposició de Coreixample.

VUITENA.- PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI

Coreixample comunicarà a través dels seus webs i de les seves xarxes socials els guanyadors del sorteig, i l’afortunat haurà de recollir el  lot sortejat a la seu de Coreixample (Xamfrà Aragó 317).

D'altra banda, Coreixample podrà utilitzar la fotografia guanyadora com a contingut futur de la web i/o programa de les següents edicions de la Fira Modernista i del Comerç de Barcelona.

NOVENA.- FISCALITAT

Als premis de la present promoció els són aplicables les normes en vigor en el moment de l'acceptació del premi per part de la persona premiada que conté la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l'Impost sobre la Renda de les persones físiques i altres disposicions concordants.

DESENA.- DRETS D’IMATGE I/O PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La persona guanyadora accepta i autoritza que el seu nom i cognoms; imatge i premi obtingut puguin aparèixer al web oficial de Coreixample (www.coreixample.com). Igualment, accepten i autoritzen aparèixer a les xarxes socials de Coreixample, a fi d’informar i fer públic el resultat del sorteig dut a terme, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici amb excepció feta del lliurament del premi.

El participant accepta, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, continguts i comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris al web i xarxes de Coreixample.

La participació en el sorteig constitueix, doncs, una autorització gratuïta per a la inclusió de les imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el seu cas se’n derivin i, per tant, la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol mitjà o format, actuals o futurs i modalitat d’explotació, en tots els idiomes i països del món.

ONZENA.- VERACITAT DE LES DADES

Les dades facilitades pels participants han de ser veraces. En cas que aquestes fossin falses, els premis que els haurien correspost seran atribuïts a Coreixample, sense possibilitat de cap mena de reclamació.

 DOTZENA.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) Coreixample informa que les dades personals facilitades pel guanyador d’aquest sorteig seran incorporades a un fitxer temporal amb la finalitat de fer-li lliurament del premi corresponent i complir amb les prescripcions legals inherents a aquests premis, al qual els guanyadors hi consenten expressament mitjançant la seva participació en l’esmentat concurs.

Aquestes dades seran tractades en tot moment amb total confidencialitat i seguretat, en ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i seran destruïts una vegada que finalitzi el present concurs.

En qualsevol cas, vostè podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant remissió de comunicació escrita acompanyada del seu DNI a Associació de Comerciants i Professionals Coreixample o per correu electrònic a [email protected]

No obstant això, hem d’advertir-li que la cancel·lació de les seves dades no serà possible en el cas que hagi acceptat el premi i aquestes dades hagin de ser comunicades per tal de complir amb la legislació vigent.

TRETZENA.- RECLAMACIONS

El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de publicació del número premiat.

CATORZENA.- RESPONSABILITATS ALIENES

En cap cas Coreixample serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat o empresa amb la qual aquesta ha col·laborat per dur a terme el present sorteig, col·labori, presti al guanyador  com a conseqüència del premi lliurat. La responsabilitat de Coreixample queda limitada, en exclusiva, a la publicació del resultat del sorteig segons es troba contemplada en aquestes bases i al lliurament del premi a les persones agraciades pel mateix.

Així mateix, el/la guanyador/a haurà de dirigir-se directament enfront al proveïdor dels premis en el cas que aquests presentessin qualsevol tara o defecte de fabricació.

QUINZENA.- MODIFICACIÓ DE BASES I SUSPENSIÓ DEL SORTEIG

Coreixample es reserva el dret a suspendre, ajornar o cancel·lar el present concurs a qualsevol moment anterior al començament d’aquest, sempre que existeixin causes que així ho justifiquin, així com a modificar les presents bases, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions, suspensió, ajornament o cancel·lació, si escau.

SETZENA.- DIPÒSIT

Les presents bases apareixeran recollides i disponibles al públic a la pàgina web de Coreixample: www.coreixample.com

DISSETENA.- JURISDICCIÓ

Pel coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se en quant a la interpretació o aplicació de les presents Bases, tant Coreixample  com els/les participants en el present sorteig, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Barcelona, 24 de maig del 2024

Nuestros socios

Resolem Renovables
Forn Lacatarga
Betlem
Cafès Caracas
Roots & Rolls
Espai Farmacia CB
Pronokal Group
Cargando...
x
X